ระบบระบายอากาศในอุตสหากรรม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม


การระบายอากาศในอุตสาหกรรมนิยมใช้สำหรับ

    .
  1. ลดปริมาณสิ่งสกปรกและเป็นพิษ เป็นภัยที่ผสมอยู่ในอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  2. ให้ภาวะอากาศหรืออุณหภูมิและความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  3. ให้มีการเคลื่อนไหวของอากาศภายในอาคารพอเพียงที่จะระบายความร้อนเพื่อให้ความรู้สึกสบาย
  4. ป้องกันการติดไฟ และการระเบิดที่เกิดจากความเข้มข้นของมลพิษ

ในอุตสาหกรรมจะใช้ตัวแปรทั้งหมดนี้ในการพิจารณาขั้นตอนในการออกแบบระบบ แต่โดยทั่วไปการออกแบบระบบ จะควบคุมให้ความเข้มข้นอยู่ในระดับมาตรฐานในบริเวณพื้นที่ทำงาน (Working area)

การระบายอากาศอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะมีผลให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพดี ปลอดภัย และจะช่วยป้องกันการสะสมของก๊าซ ไอระเหย และฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วย

วิธีการระบายอากาศในอุตสาหกรรม

สามารถแบ่งเป็น 4 ระบบใหญ่ๆคือ

  1. Dilute Ventilation : ระบบระบายอากาศโดยการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจางโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนอากาศ "Air change"
  2. Local Exhaust Ventilation : ระบบระบายอากาศโดยการดึงอากาศเสียเฉพาะที่
  3. Dilute and Local Exhaust Ventilation: ระบบระบายอากาศโดยวิธีการดึงอากาศเสียเฉพาะที่ และดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจาง
  4. Recirculation air Ventilation : ระบบระบายอากาศโดยการนำอากาศที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วไหลเข้ากลับมาบริเวณที่ทำงานเพื่อการประหยัดพลังงานในกรณีที่บริเวณพื้นที่ทำงานมีการปรับสภาวะอากาศ